Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Radiografian tutkimusseura ry, Vetenskaplig forskningssällskapet för radiografi i Finland rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään nimeä seura ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksen nimestä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finlands Radiographical Reserach Society.

2§ Tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea radiografian tieteellistä tutkimusta ja koulutusta.

3§ Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
– järjestää ja osallistuu tieteelliseen koulutustoimintaan
– harjoittaa alansa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
– ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin järjestöihin
– osallistuu radiografian kotimaiseen ja kansainväliseen toimintaan

4§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja myyjäisiä. Seura voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5§ Liittyminen toisiin järjestöihin

Seura voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää seuran tarkoituksen toteutumista. Päätöksen liittymisestä tai eroamisesta tekee seuran vuosikokous.

6§ Seuran kieli

Seuran kieli on suomi. Seuran pöytäkirjakielenä on suomi.

7§ Seuran jäsenyys

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Seura voi ottaa varsinaiseksi jäseneksi myös oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Seuran hallitus hyväksyy jäsenyyden sen jälkeen kun jäseneksi haluava on ilmoittanut aikomuksestaan.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa ja jonka seuran hallitus hyväksyy kannatusjäseneksi.

Seuran vuosikokous voi kutsua kunniajäsenekseen sen tarkoitusperien edistämisessä erikoisesti ansioituneita henkilöitä.

8§ Jäsenmaksu

Seuran varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää seuran vuosikokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Seuran hallitus voi vapauttaa seuran jäsenen jäsenmaksusta sairauden, työttömyyden, vanhempainloman tai muun vastaavan syyn perusteella.

9§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Seuran hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka toimii seuran huomattavaksi vahingoksi tai joka ei noudata seuran sääntöjä tai sääntöihin perustuvia päätöksiä taikka joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen hallituksen määräämän ajan kuluessa.

Erotettu jäsen voi vedota erottamisesta seuran vuosikokoukseen jättämällä asiasta kirjallisen esityksen seuran hallitukselle kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

10§ Seuran toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seuran toimeenpanevana elimenä toimii seuran hallitus. Hallitus voi nimetä työryhmiä eri tarkoituksiin.

11§ Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä ajankohtana loka-marraskuun aikana.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii sitä hallitukselta nimetyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous tulee pitää 30 päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus on saapunut hallitukselle.

Asioista, jotka jäsenet haluavat ottaa käsiteltäviksi seuran vuosikokouksessa, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle kokousvuoden syyskuun loppuun mennessä.

Seuran vuosikokous on kutsuttava koolle neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjeellä ja/tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen ja/tai ilmoittamalla terveydenhuoltoalan ammattijärjestön jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Seuran ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä samalla tavalla kuin seuran vuosikokouksesta.

Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, jos 3/4 kokouksessa läsnäolevista kannattaa asian ottamista käsiteltäväksi ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain määräykset.

Seuran kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jota tarkastamaan valitaan vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tai seuran seuraava kokous hyväksyy pöytäkirjan. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkistaa samassa kokouksessa.

Seuran kokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki seuran varsinaiset jäsenet. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Käsiteltävät asiat ratkaistaan seuran kokouksissa siten, että äänestettäessä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Äänestys on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku läsnäolevista sitä vaatii.

12§ Vuosikokouksessa päätettävät asiat

Seuran vuosikokouksessa otetaan esille seuraavat asiat:
– käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
– käsitellään hallituksen laatima tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien siitä antama lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
– valitaan hallituksen puheenjohtaja
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
– määrätään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut ja niiden maksamistapa
– vahvistetaan seruraavan vuoden toimintasuunnitelma tulo- ja menoarvioineen
– käsitellään mutt hallituksen esittämät asiat
– käsitellään jäsenten kokoukselle esittämät asiat
– käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

13§ Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenteri vuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenteri vuotta. Vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä ja ensimmäisellä kerrralla erovuoroisten järjestys määrätään arvalla.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai milloin vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Elleivät hallituksen jäsenet ole jostain syystä asiasta yksimielisiä, on siitä äänestettävä. Äänestettäessä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

14§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on
– johtaa seuran toimintaa näiden sääntöjen ja seuran kokousten päätösten mukaisesti
– käsitellä ja hoitaa seuran juoksevat asiat,
-hoitaa seuran omaisuutta ja rahavaroja ottaen huomioon sääntöjen määräykset ja seuran vuosikokouksissa antamat ohjeet
– edustaa seuraa ilman eri valtuutusta
– hoitaa jäsenluetteloa ja tehdä esitykset varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuran kokoukselle
– huolehtia tilinpäätöksen laatimisesta vuosittain
– laatia toimintakertomus kalenterivuodelta
– laatia tulo- ja menoarvioehdotus tilivuotta varten
– hyväksyä ja erottaa pykälissä 7 ja 9 mainituin perustein seuran jäsenet

15§ Nimenkirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seuran hallituksen määräämä muu henkilö, aina kaksi yhdessä.

16§ Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

17§ Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Jos seura puretaan tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat käytetään seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päätettävän kokouksen määräämällä taalla.